Çalışma Alanları

Şirketler ve Ticaret Hukuku

Ülke Hukuk Bürosunda şirketler hukuku alanında şirket kuruluşları, hukuki altyapının kurulması ve desteklenmesi, birleşme ve devralma veyahut tür değiştirmelerin gerçekleştirilmesi, sermaye artırımı ve indirilmesi, her tür ticari sözleşmenin hazırlanması gibi kurumsal hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. 

İş Hukuku

İşçi ve işveren arasındaki ilişkiye ve bu konuda çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklara ilişkin hukuk dalına iş hukuku adı verilir ve günümüzde özel sektörün yaygınlaşmasıyla bahsi geçen hususlar gittikçe önem kazanmaktadır. Ülke Hukuk Bürosu; işçi tazminatları, işe iade, işçilerin hakları ve çalışma koşulları, iş sözleşmesinin haklı nedenle fesih gibi iş hukuku konularıyla ilgili olarak her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmetini sunmaktadır.

Gayrimenkul Hukuku

Arazi, tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar ile kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler (bina, apartman, daire, gibi)  ve bunlara ilişkin uyuşmazlıklar gayrimenkul hukukunun temelini oluşturmaktadır. Ülke Hukuk bürosu; Tapu tescil ve iptal, intifa hakkı, geçiş hakkı, ön alım, geri alım, taşınmaz satış vaadi, kamulaştırma bedelinin tespiti, ecri misil gibi gayrimenkul hukukuna ilişkin konularda her türlü hukuki desteği sunmaktadır. 

Aile Hukuku

Ülke Hukuk Bürosu, hem Türk vatandaşları arasındaki hem de Türk vatandaşları ile yabancı ülke vatandaşları arasındaki evlenmenin butlanı, boşanma, mal rejimleri, soybağının reddi, babalık davası, hısımlık, evlat edinme, nafaka gibi aile hukuku konularına dair ihtilaflara ilişkin hususlarda ve protokollerin hazırlanmasında ilgili kanun hükümleri ışığında uzmanlıkla hizmet vermektedir.

Miras Hukuku

Miras hukuku, bir kişinin ölümü veya gaipliğine karar verilmesi hallerinde ilgili kişinin malvarlığı değerlerinin akıbetini düzenleyen hukuk dalıdır. Ülke hukuk bürosu; terekenin tespiti, vasiyetname düzenlenmesi, vasiyetnamenin iptali, mirasın reddi, muris muvazaası, tenkis davası, mirasçı atama sözleşmesinin düzenlenmesi, mirastan kaynaklanan ortaklığın giderilmesi davası, miras sözleşmesinin hazırlanması veya iptali gibi miras hukukuna ilişkin alanlarda uzmanlıkla hizmet sunmaktadır.

Sağlık Hukuku

Sağlık hukuku, kamu hukuku ve özel hukukun kesiştiği bir alan olarak karşımıza çıkar, sağlık hizmeti sunucusu ve hizmet alıcısı arasındaki hukuki ilişkiyi düzenler. Malpraktis dediğimiz meslek hatası ve buna dayalı tazminat davaları günümüzde en çok sağlık hukuku alanında karşımıza çıkmaktadır. Büromuz sağlık hukuku kapsamında hastane yönetimi, hasta ve doktor hakları, hekimin veya sağlık personelinin hukuki sorumluluğu ve bunlara uyulmaması sonucunda ortaya çıkabilecek ihtilafların çözümü, mesleki sorumluluk sigortaları gibi alanlarda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.

Ceza Hukuku

Ceza hukuku suç ve cezayı inceleyen kamu hukuku alanıdır. Hürriyet kısıtlayıcı yaptırımların ortaya çıkmasının ihtimal dahilinde olması nedeniyle ceza hukuku söz konusu olduğunda avukatlık hizmeti almak son derece önemlidir. Ülke Hukuk Bürosu, soruşturma aşamasından hükmün infaz edilmesine kadar geçen sürecin her döneminde müşteki ve katılanlar için vekillik, şüpheli ve sanıklar için müdafilik veyahut ihtiyaca göre danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. Bu süreçte ceza hukukunun temel ilkeleri gözetilir ve ilgililere ihtiyaçlarına uygun çözümler sunulur.

İcra İflas Hukuku

Kişiler hukuki işlemlerde bulunurken karşısındakinin borcuna sadık kalacağı varsayımıyla hareket eder, aksi gerçekleştiğindeyse mağdur duruma düşmemek için hukuki yardım almaları gerekir. Ülke Hukuk Bürosunda alacağın tahsili amacıyla borçlunun tüm malvarlığı değerleri ve alacak hakları tarafımızca araştırılıp ona göre bir yol izlenmektedir.  Bununla beraber müvekkillere karşı açılan takiplere itiraz ve onların iptali işlemleri gerçekleştirilmektedir. Alacaklı, borçlu veya üçüncü kişiler arasında meydana gelen hukuki ihtilafların çözümü için başvurulan davaların takibi işlemleri de yapılmaktadır.